Regulamin Konkursu „Wakacje z Texpolem”

z dnia 8 lipca 2019 r.

 

 

 • §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Wakacje z Texpolem (zwanym dalej “Konkursem”), jest TEXPOL Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polnej 4,
  95-081 Dłutów (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc..
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie grupy zamkniętej Texpolove, pod adresem https://www.facebook.com/groups/336240390419081/ (zwanej dalej “Grupą Texpolove”) oraz na stronie https://www.instagram.com/texpol (zwanej dalej Profilem Texpol).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • §2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami serwisu Facebook i posiadające aktywne konto w tym serwisie i/lub będące użytkownikami serwisu Instagram i posiadające aktywne konto w tym serwisie, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń następującej treści:
  a) Uczestnik oświadcza, że jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d) Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram;
  e) Uczestnik oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) Uczestnik oświadcza, że jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub portalu społecznościowego Instagram;
  g) Uczestnik zwalnia w pełni serwis Facebook i Instagram z ewentualnej odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 • §3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano 9 nagród dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 spośród Użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz 9 nagród dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 spośród Użytkowników portalu społecznościowego Instagram.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest 18 zestawów produktów tekstylnych firmy TEXPOL, w skład których wchodzą:
  a) zestaw 1: narzutka Hipi typu kimono dla dorosłego (1 szt.), chustka z daszkiem Hipi dla dziecka (1 szt),
  b) zestaw 2: otulacz Hipi 130×200 cm (1 szt.), poncho dziecięce Hipi (1 szt.).
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w Grupie Texpolove i Profilu Texpol.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • §4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) publikowanym raz w tygodniu w Grupie Texpolove i Profilu Texpol.
 2. Konkurs trwa od dnia XX lipca 2019 godz. 16:00 do 31 sierpnia 2019 godz. 24:00.

 

 • §5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest w zależności od zadania konkursowego opublikowanego w poście przez Organizatora:
  a) zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści postu konkursowego,
  b) zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) zdjęcia przedstawiającego produkt Organizatora.
  c) zamieszczenie w serwisie Instagram własnej (oryginalnej) fotografii z produktem Organizatora. W opisie fotografii musi znajdować się tag „#texpolove”.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/texpol oraz pod adresem www.instagram.com/texpol

 

 • §6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook i/lub portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

 • §7 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Organizator opublikuje łącznie 9 zadań na stronie Grupy Texpolove (1 zadanie w tygodniu)
 2. W odpowiedzi na każde opublikowane zadanie Uczestnik opublikuje w komentarzu odpowiedź (przy zadaniach polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe) albo udostępni w komentarzu zdjęcie (przy zadaniach polegających na publikacji zdjęcia).
 3. O wyborze zwycięzcy Organizator poinformuj Uczestników publikując post na stronie Grupy Texpolove, zawierający podsumowanie zadania konkursowego i wskazanie zwycięzcy.
 4. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w wiadomości prywatnej w celu uzyskania danych adresowych Uczestnika.
 5. Organizator prześle na własny koszt na podany przez Uczestnika adres.
 6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników :
  a) przy zadaniach polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe – ze względu na kolejność wykonania zadania – pierwszy wygrywa,
  b) przy zadaniach polegających na publikacji zdjęcia – ze względu na subiektywny wybór Organizatora.
 7. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 9 zwycięzców w Grupie Texpolove i 9 zwycięzców na Profilu Texpol.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku i/lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu każdorazowego wskazania przez Organizatora zwycięzców konkursu.
 9. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na stronie www.facebook.com/texpol oraz na stronie www.instagram.com/texpol
 10. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu odpowiedzi na prywatną wiadomość Organizatora z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
  d) adres mailowy
 11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 12. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 13. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 6 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
 14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

 • 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instgrama, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i/lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i/lub Instagrama;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i/lub Instagrama kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i/lub Instagram.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i/lub Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

 

 • 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a także okres uzasadniony ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń..
 7. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
 8. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: marketing@texpol.net.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 • §10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Jednocześnie z umieszczeniem na stronach wskazanych w § 1 pkt 7 Regulaminu jakichkolwiek zdjęć, ilustracji, obrazów itp. materiałów stanowiących utwór w rozumieniu uprawa autorskiego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworu(licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką;
 4. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez jego publikację w serwisach Facebook i Instagram;
 5. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą sieci przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

 

 • §11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia (określonego w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu).
  Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych i doręczonych Nagród Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Wakacje z Texpolem z dnia 8.07.2019 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem XX.07.2019 r. i obowiązuje do 31.08.2019 r.
 2. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie Texpolove, profilu Instagram oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.texpol.net.pl. Regulamin w zmienionej treści będzie obowiązywał od dnia opublikowania przez Organizatora kolejnego (po dacie publikacji zmiany regulaminu) zadania konkursowego w serwisie Facebook lub Instagram.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na Grupie Texpolove, profilu Instagram oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.texpol.net.pl/konkurs-wakacje-z-texpolem.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zostaw wiadomość. Skontaktujemy się najszybciej, jak to możliwe.

Not readable? Change text. captcha txt